Trang Nhà Mục Vụ Sinh Hoạt Giảng Luận Tin Lành Nối Mạng Liên Lạc
THIẾU NHI - CHILDREN'S GROUP
 

KingdomKid's Website:

http://sites.google.com/site/vackingdomkid/


Prayer Ministry

 

Do you have a prayer request or want to pray for someone?

Please let us know by simply fill out your request on the “Prayer request”  card or call Co Nhi at anytime at 713-858-8588. We’ll be praying for you.

 

Children Ministry Group 2015:

§  Coordinator:  Cô Pamela Trương

§  Teachers:

 

                 Ấu Nhi 1 -  Cô Bạch Liên / Cô Duyên Đặng

                 Ấu Nhi 2 -  Cô Pamela Trương / Cô Đặng Quốc Ánh

            Thiếu Nhi 1 -  Cô Sang Nguyễn

            Thiếu Nhi 2 -  Anh Phước Đào

 

 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 1975-2015 Hội-Thánh Tin-Lành Houston                                                                                                               www.tinlanhhouston.org